Infokiri: 3. maist saavad kooli 1. –4., 9. ja 12. klass ning kutsekeskhariduse lõpetajad (väljavõte)

28.04.2021

Huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe

Välitingimustes

Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe lubatud järgmistel tingimustel:

Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.
Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.
Siseruumides

Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidust ja - tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel tingimustel:

Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest (näiteks juhendaja ja juhendatav), kes peavad hoidma teiste ruumis viibijatega distantsi.
Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
Nii sise- kui välitingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.

Samuti ei laiene piirang professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Piirangud ei kehti kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele.

Lugupidamisega
Haridus- ja Teadusministeerium

Juhised noortevaldkonnale COVID-19 levikust tingitud olukorras

16.03.2020

Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud täpsemad juhised ja soovitused noorsootöö, sh huvihariduse ja huvitegevuse korraldamiseks praegustel piirangute perioodil. 

Juhised on leitavad siit: https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.03.16_htm_ja_harno_juhend_noortevaldkonnale.pdf ning leitavad ka HTMi koroonaviiruse infoleheküljelt siin: https://www.hm.ee/et/koroona.


Alatskivi KUNSTIDE KOOL on distantsõppel 11.03-11.04.2021

10.03.2021

Valitsus kinnitas 9.03.2021erakorralisel istungil rangemate piirangute korralduse. 11. märtsist alates peavad ka 1.–4. klasside õpilased jääma distantsõppele, huviharidus ja -tegevus, noorsootöö ning täiendkoolitused ei ole sisetingimustes lubatud. Lapsevanematel palume ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja -hoidu mitte viia. Hariduslike erivajadustega õppijatele saab endiselt pakkuda kontaktõpet.

Alatskivi Kunstide Kooli õppetöös osalemiseks saate infot Stuudiumist ja/või õpetajatelt.
Õpetajate kontaktid leiate Stuudiumist ja kunstide kooli kodulehelt.


Alatskivi KUNSTIDE KOOL osalisel distantsõppel 1.03-28.03.2021

28.02.2021

Alatskivi Kunstide Kool alustab uuest nädalast osalise kontaktõppega. Lähtudes Vabariigi Valitsuse korraldusest ja asjaolust, et tegutseme üldhariduskooliga samas majas, siis viiruse leviku tõkestamiseks jäävad ka Alatskivi Kunstide Koolis distantsõppele üldhariduskoolis alates 5. klassist õppivad lapsed. Eranditena arvestame kunstide kooli lõpetajaid, konkursiteks valmistujaid vms. Kuni 4. klassi õpilased saavad osaleda kontaktõppes, kui pole õpetajaga kokku lepitud teisiti.

Tunniplaanid kontaktõppe korral jäävad hetkel samaks. Info distantsõppel olevatele õpilastele saate õpetajalt ja/või Stuudiumist.

Arvestama peab, et üldhariduskoolides võivad olla muutunud ka tunniplaanid ning bussiringide ajad. Proovime probleemide korral ühiselt parima lahenduse leida.


Alatskivi osakond distantsõppel 15.02-19.02.2021

14.02.2021

Seoses positiivsete Covid-19 juhtumitega Juhan Liivi nim Alatskivi Koolis ning suure isoleeritute arvuga on üldhariduskool alates 15.02-19.02 täielikul distantsõppel. Viiruse leviku tõkestamiseks ei toimu sellel perioodil kontakttunde ka Alatskivi Kunstide Kooli Alatskivi osakonnas. Juhised distantsõppel osalemiseks ilmuvad Stuudiumi ja/või teavitatakse erialaõpetajate poolt.


Väljavõte Peipsiääre vallavalitsuse otsusesT

14.jaanuar 2021 nr 1

22.4. Arutati piirangute kehtestamist koroonaviiruse leviku tõkestamiseksvallas–
OTSUSTATI:
•keelata   avalike ürituste läbiviimine Peipsiääre valla   haldusterritooriumil   kuni14.veebruarini 2021 (poolt 5, vastu0, erapooletuid 1);
•vallavalitsuse teenistujad jätkavad töötamist kaugtööl kuni 31.jaanuarini 2021;
•lõpetada vallavalitsuse poolt kehtestatud piirangud valla koolidele, Alatskivi Kunstide Koolile, noortekeskustele, spordisaalidele, huvikoolidele,huviringidelejaraamatukogudelearvestades,et   kõik asutused järgivadkoroonaviiruse   leviku tõkestamiseks kehtestatud üleriigilisireegleid;
•huvitegevust läbiviivatele asutustele tehakse ettepanek, et trennidesse ja huviringidesse lubataks ajutiselt kuni 31.jaanuarini 2021 ainult kohaliku kogukonna või kohaliku kooli lapsi.


Väljavõte Peipsiääre vallavalitsuse otsusest


8.01.2021

Vastavalt Peipsiääre Vallavalitsuse otsusele (29.detsember 2020 nr 37) ja kunstide kooli ettevaatusabinõule viiruse leviku tõkestamiseks, oleme järgmine nädal (11.01-17.01) veel distantsõppel ja kontaktõppega alustame alates 18.01.2020.

Õppetöös osalemiseks distantsilt 11.01-17.01 jälgige Stuudiumit ja e-posti.


Väljavõte Peipsiääre vallavalitsuse korraldusest:

24.11.2020

8.3. Arutati koroonaviiruse leviku tõkestamiseks piirangute kehtestamist vallas – otsustati poolthäälte enamusega (poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0) praegust olukorda arvestades koroonaviiruse leviku tõkestamiseks:      •

viia Vallavalitsuse hallatav asutus Alatskivi Kunstide Kool distantsõppele alates 30.11.2020 kuni 31.12.2020;

*keelata huvihariduse läbiviimine (rahvatantsu harrastamine, kooriproovid, sportimine jne) valla omandis olevates ruumides alates 30.11.2020 kuni 31.12.2020, huviharidust on lubatud läbi viia vaid distantsõppena või õues.

Sellel nädalal toimuvad tunnid tavapärastel aegadel ja tavapärasel moel. Juhised/materjalid distantsõppel osalemiseks annab teile õpetaja selle nädala jooksul. Uuri täpsemalt Stuudiumist või oma eralaõpetajalt.


Alatskivi Kunstide KooliS:

22. november 2020

  • majja sisenedes ja väljudes kanda kindlasti maski (va need inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud, samuti alla 12-aastased lapsed, samuti ei tule maski kanda juhul, kui on tagatud piisav distants ja muudel põhjendatud juhtudel.l).
  • klassiruumides maskide kandmine pole kohustuslik, kui suudetakse vajalikku distantsi hoida ja/või õppetegevus seda ei võimalda.
  • huvikooli koridoris või muudes ruumides kanda maski, kui distantsi hoidmine pole võimalik.
  • Õppetöö ajal  hajutatakse õpilased samuti üksteisest eemale.
  • Kui õpilane on jäänud olude sunnil koduõppele, andke sellest teada ja tekitame veebiülekande võimaluse ka rühmatundides.

Valitsus plaanib täiendavaid koroonaviiruse leviku vastaseid piiranguid


20. november 2020 - 17:37

Stenbocki maja, 20. november 2020 – Tänasel kabinetinõupidamisel leppisid valitsuse liikmed põhimõtteliselt kokku täiendavates koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise piirangutes. Plaanis on muuta kohustuslikuks maski kandmine või nina ja suu katmine avalikes siseruumides, laiendada nn 2+2 reeglit, vähendada osalejate piirarvu avalikel üritustel jm. Koroonaepideemia epitsentrites Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad kehtima rangemad meetmed kui mujal Eestis. Uusi piiranguid toetab nii terviseamet kui valitsust nõustavad teadlased.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on koroonaviiruse levikuga seotud olukord Eestis muutumas kriitilisemaks, seda eriti meditsiinisüsteemi toimepidavuse mõttes. „Koroonaviiruse epideemiline levik Eestis seab meid paratamatuse ette võtta kasutusele rangemad piirangud, et tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus ja ravi kättesaadavus igaühele ka COVID-19 haigete arvu jätkuval suurenemisel. Meil on võimalus kõigi ühiste pingutustega pidurdada nakkusnäitaja kasvu, selleks peab järgima valitsuse kehtestatud piiranguid ning käituma mõistlikult ja teineteist hoidvalt,“ ütles Ratas. „Peame praegu kõik pingutama selleks, et saaksime jõulupühad veeta koos oma lähedastega. Jätame suured pühadeüritused järgmisse aastasse ja veedame need jõulud kitsamas pereringis.“

 

PIIRANGUD HARJUMAAL JA IDA-VIRUMAAL

 

Avalikud üritused ja koosolekud, kultuuri- ja meelelahutusvaldkond, kirikud

Kultuuriasutuste puhul, mille all peetakse silmas statsionaarsete istekohtadega saale nagu teater, kino, kontserdi korraldamise koht, samuti kirikutes ning avalikel üritustel (sh konverentsid), avalikel koosolekutel ning meelelahutustegevustes (v.a. laste mängutoad) hakkab kehtima 50 protsendi täituvuse piirang. Kõikjal nimetatud kohtades hakkab kehtima maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus. Statsionaarsete istekohtadega ruumides tuleb rakendada hajutatud istumismudelit. Osalejate piirarvud: statsionaarsete istekohtadega siseruumides 400, mujal 250; väliüritusel 500.

Huviharidus- ja tegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe siseruumides

Kehtestatakse grupipiirang 10 inimest ning huvitegevusi tuleb läbi viia hajutatult. Kehtima hakkab maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus üle 12-aastastele; lähtuda tuleb mõistlikkuse printsiibist.

Sporditegevus sisetingimustes

Grupitreeninguid tohib läbi viia 10-stes gruppides, näiteks kehtib see aeroobika saalitrennides ja muus taolises treeningtegevuses. Piirang ei puuduta alaliidu egiidi all toimuvat professionaalset ja poolprofessionaalset sporti, sealhulgas noorte sporti ning õppekavajärgset sporditegevust.

Ühistransport

Tipptundidel tihendatakse liinigraafikuid, kandma tuleb hakata maski või katta nina ja suu.

Gümnaasiumiõpe

Keskne distantsõppe korraldus Harju- ja Ida-Virumaal, mille kohta annab terviseamet kohalikele omavalitsustele ning haridus- ja teadusministeerium riigi haridusasutustele vastava korralduse.

 

PIIRANGUD ÜLE KOGU EESTI

 

Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides

Kehtestatakse maski kandmise või nina ja suu katmise kohustuse siseruumides, seal hulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades, huvihariduses- ja tegevuses, täiendõppes- ning koolitusel.

Nina ja suud ei pea katma või maski kandma need inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud, samuti alla 12-aastased lapsed, samuti ei tule maski kanda juhul, kui on tagatud piisav distants ja muudel põhjendatud juhtudel. Valitsus töötab välja plaani, kuidas tagada maskid vähekindlustatud inimestele.

2+2 reegel laieneb avalikele siseruumidele

Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas kehtib see näiteks pangakontoris, juuksuri- ja ilusalongides ja mujal.

Toitlustusettevõtetes ja meelelahutusteenuste pakkumise kohtades jääb endiselt kehtima senine 10+2 reegel. Reegel tähendab, et rühmas saab koos olla 10 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele.

Avalikud üritused ja koosolekud, kultuuri- ja meelelahutusvaldkond, kirikud

Vähendatakse avalikel üritustel osalejate arvu. Statsionaarsete istekohtadega siseruumides võib avalikul üritusel osaleda kuni 400, muul juhul kuni 250 ja välitingimustes 500 inimest.

Töökorraldus

Endiselt jääb kehtima range soovitus teha võimalusel kaugtööd.Terviseameti pöördumine 

19.11.2020