ÕPPEKORRALDUSEST:

Alatskivi Kunstide Koolis on kolm osakonda. Tantsuosakonnas saab õppida seltskonnatantsu ja poptantsu (va Vara osakond) ning kunstiosakonnas maalikunsti. Muusikaosakonnas saab õppida järgmistel erialadel:

  • Klaver (Alatskivi, Vara)
  • Viiul (Alatskivi)
  • Kitarr (Alatskivi, Vara)
  • Flööt (Alatskivi, Vara)
  • Löökpillid (Alatskivi)
  • Laulmine (Alatskivi, Vara)

Kooli võetakse õppima lapsi alates 6 – 7 eluaastast. Õppima võivad tulla ka vanemad ja täiskasvanud õpilased. Muusikaosakonda sisseastumisel selgitatakse välja  lapse rütmitaju, viisipidamisvõime ja muusikaline mälu.  Kunstiosakonna katsetel selgitatakse välja kunstioskuste hetke tase. Tantsuosakonda sisseastumiskatseid ei ole.

Muusikaosakonnas kestab õppetöö 7 aastat ja on jagatud eelklassi-õppeks ning nooremaks ja vanemaks astmeks. Õpilase üleminek ühest astmest teise on kooli õppenõukogu pädevuses. Eelklassi õpilasel on nädalas 1 üldtund ja 1 solfedžotund. Nooremas astmes (1.-4. klass) ja vanemas astmes (5.-7. klass) on 2 pillitundi, 2 solfedžotundi, alates 3. klassist lisandub 1 tund muusikalugu ning võimalusel 1 tund ansamblimängu ja 1 tund lisapilli. Noorema astme lõpetamisel saab õpilane sellekohase tunnistuse ja võib valida, kas jätkab õpinguid vanema astme tavaõppes või lõpetab muusikaõpingud. Üleminek nooremast astmest vanemasse astmesse toimub eksamiga. Muusikaosakonnas on eksamid nii pillimängus kui solfedžos. Kooli lõpetamisel ehk vanema astme lõpetamisel saab õpilane muusikaosakonna lõputunnistuse. 

Kunstiosakonda võtame lapsi vastu alates 7. eluaastast ja õppetöö kestab 5 aastat. Kunstiosakonnas õpetatavad ained hõlmavad joonistamist, vormiõpetust, kompositisooni, maalimist ja kunstiajalugu. Põhiõpe lõppeb lõpueksamiga, mis koosneb iseseisvast kunstilisest tööst, mida hindab eksamikomisjon, mille koosseisus on vähemalt üks kunstiliselt pädev liige väljastpoolt Alatskivi Kunstide Kooli kollektiivi.

Tantsuosakonda võtame vastu lapsi alates 7.- eluaastast. Õppetöö kestab seltskonnatantsus 7 aastat. Noorem aste - 4. klass – lõpeb eksamiga, mis hõlmab endas õpitud tantsude põhifiguure. Noorema astme lõpetamisel saab õpilane sellekohase tunnistuse ja võib valida, kas jätkab õpinguid ka vanemas astmes või lõpetab tantsuõpingud. Kooli lõpetamisel ehk vanema astme lõpetamisel saab õpilane tantsuosakonna lõputunnistuse. Pop-tantsus kestab põhiõpe 4 aastat.

Hindamine toimub 10-palli süsteemis ja õpilasi hinnatakse muusika- ja tantsuosakonnas 2 korda aastas, kunstiosakonnas 4 korda aastas. Hinnete kirjeldused leiad siit.

Kooli omanikuks ja finantseerijaks on Peipsiääre vald, kes määrab ka õppetasu suuruse aastas.


Alates 01.03.2024 on õppetasu:  

muusikaosakonnas 30 EUR kuus

kunstiosakonnas 27 EUR kuus

tantsuosakonnas  25 EUR kuus


Maksmine toimub kooliga sõlmitud lepingute alusel kuu kaupa.

Tutvu SIIN Alatskivi Kunstide Kooli õppe- ja kohamaksu suuruse ja tasumise korraga.